Kayou preset : Kayouloin 7"

Preset 7" orienté Freeride/Mountain Surfing pour Kayouloin.

WIP